ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (MIS) จังหวัดอุทัยธานี

 


 

ชุดข้อมูลกลาง

 


 

ชุดข้อมูลสนับสนุนตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี

  • การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • ข้าว
  • คุณภาพชีวิตที่ดี
  • การอนุรักษ์ป่าไม้และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมือง

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.