เนื้อหา

ชุดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

ricev2 page1

อมูลสถิติทางการ

Data

Metadata

 1. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

 

 

1.1 ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

 Download

Download

1.2 พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

 Download

 Download 

1.3 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับแหล่งน้ำจากแหล่งชลประทาน

 Download

Download

1.4 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับแหล่งน้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน

 Download

Download

1.5 จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ

 Download

Download

2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

 

 

2.1 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

 Download Download

2.2 เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว เนื้อที่เสียหาย

 Download Download

2.3 จำนวนผลผลิตข้าวรายปีเพาะปลูก

 Download Download 

2.4 ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

  Download  Download

2.5 ราคาข้าวเปลือก จำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม

 Download  Download

2.6 ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

  Download   Dowmload

2.7 เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

  Download   Download

2.8 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP

Download  Download

2.9 ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)

  Download   Download

2.10 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

  Download   Download

2.11 ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

 Download   Download 

2.12 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่

  Downloan    Download 

2.13 พื้นที่ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

  Download  Download 

3. การพัฒนาเกาตรกรและสถาบัน

3.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร

No Data   Download

3.2 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

  Download  Download 

3.3 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่

No Data Download 

3.4 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

No Data Download 

4. การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

4.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน

No Data  Download

4.2 พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์

No Data   Download 

4.3 ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

No Data   Download

5. การขนส่งสินค้า และจัดการบริหารสินค้า (logistics) 

5.1 ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก

No Data  Download 

5.2 โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

No Data Download

5.3 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง

No Data  Download 

6. การพัฒนาระบบการตลอด

6.1 มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

 No Data Download 

6.2 บรรจุภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

  No Data  Download 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.