เนื้อหา

ชุดข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ : ท่องเที่ยว

 

tourism

ข้อมูลสถิติทางการ Data Metadata
1.พัฒนาระบบบริหารจักการการท่องเที่ยว
1.1 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย Download   Download
1.2 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ  Download  Download
1.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย  Download  Download
1.4 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ  Downlaod  Download
1.5 รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด  Downlaod  Download
1.6 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด  Downlaod  Download
1.7 จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด  Downlaod  Download
1.8 จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน  Downlaod  Download

1.9 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่ให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยียน

 Downlaod  Download
1.10 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาติเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว  Download  Download
1.11 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้  Downlaod  Download
1.12 รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  No Data  No Data
2. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร
2.1 จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงการพื้นฐาน  Downlaod  Downlaod
2.2 จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว  Download  Download
2.3 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร  NO Data  No Data
3. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว
3.1 ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด  No Data  No Data
3.2 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ  No Data  No Data
3.3 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวนความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน  No Data  No Data
4. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว
4.1 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน  Download  Download
4.2 ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน  Download  Download
5. พัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยว
5.1 จำนวนร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  Downlaod  Download
5.2 จำนวนสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน (เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)  Downlaod  Download
5.3 มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด  Downlaod   Download
6. พัฒนาการตลาด
6.1 รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด  Downlaod  Download
6.2 รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด  No Data  No Data

 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ "การท่องเที่ยว"

Infographic

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.