เนื้อหา

ชุดข้อมูล ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

elder

ข้อมูลสถิติทางการ

ข้อมูลสถิติทางการ Data Metadata
 1. การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ
 1.1 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด  Download  Download
 1.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด  Download  Download
 1.3 จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป  Download  Download
 1.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน  Download  Download
 1.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  Download  Download
 1.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ  Download  Download
 1.7 จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน  Download  Download
 1.8 จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่ไม่มั่นคง/สถาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย  No Data  Download

 1.9 จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูฏทอดทิ้ง

 No Data  Download
 1.10 จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส  No Data  Download
 1.11 จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก  No Data  Download
 1.12 จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก  Download  Download
 1.13 ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช  No Data  Download
2. จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้
 2.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ  Download  Download
 2.2 จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามมารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว  No Data  No Data
 2.3 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ  Download  Download
 2.4 จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น (คน)  Download  Download
 2.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว  No Data  Download
 2.6 จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ  Download  Download
 2.7 จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน  Download  Download
 3. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ
 3.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน  Download  Download
 3.2 จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  No Data  Download
 3.3 จำนวนผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน  Download  Download
 3.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน  No Data  Download
 3.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์  No Data  Download
 3.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ  Download  Download

บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสังคม "ผู้สูงอายุ"

Infographic

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.