เนื้อหา

ชุดข้อมูล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

garbage

ข้อมูลสถิติทางการ Data Metadata
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ
1.1 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น  Download  Download
1.2 จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ  No Data  No Data
1.3 ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์  Download  Download
1.4 จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ ลดลง  No Data  No Data
1.5 ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปจัดเก็บ  Download  Download
1.6 ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน  Download  Download
1.7 ปรืมาณขยะสะสม  Download  Download
1.8 ปริมาณการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น (เที่ยว/วัน)  No Data  No Data
1.9 ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง  Download  Download
1.10 พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ  No Data  No Data 
1.11 ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง  Download  Download
1.12 ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ  No Data  No Data
1.13 จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ  No Data  No Data
2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ
2.1 จำนวนสถานที่กำจัดขยะ  No Data  No Data

2.2 จำนวนครัวเรือน

 Download  Download

2.3 จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

 No Data  Download

2.4 จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

 No Data  No Data

2.5 จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้

 No Data  No Data

2.6 จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 No Data  No Data

2.7 จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

 No Data  No Data

2.8 จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ

 No Data  No Data

2.9 จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

 No Data  No Data

2.10 พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

 No Data  No Data

2.11 จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

 No Data  No Data

3. จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

3.1 จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

 No Data  No Data

3.2 ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 No Data  No Data

3.3 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

 No Data  No Data

3.4 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด

 No Data  No Data

3.5 แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

 No Data  No Data

3.6 จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ

 No Data  No Data

บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม "ขยะ"

Infographic

 

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.