โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

ครงสร้างและอำนาจหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี

111orn

 

 

 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีมีดังต่อไปนี้

สำนักงานสถิติจังหวัด

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • การจัดการการจัดทำสำมะโน
  • บริหารจัดการการสำรวจข้อมูล
  • ส่งเสริมวิชาการมาตรฐานและควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
  • ศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำเผยแพร่และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับรางวัล

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.