แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี

 

ความหมายของเนื้อหา:แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ / สถิติจังหวัดสำนักงาน
รูปแบบการนำเสนอ: Pdf
กลุ่มเป้าหมาย:ทุกกลุ่มเป้าหมาย

 

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติปีงบประมาณ 2561

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติปีงบประมาณ 2562

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติปีงบประมาณ 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.